Wypełnij poniższy formularz, aby przetestować FatBike'a
POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE WSTĘPNE
E.B.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000650526. Kapitał zakładowy: 5000 zł, NIP: 6762517928, REGON: 365999587, jako administrator danych osobowych (dalej: „Administrator"), respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta
z funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na stronie internetowej https://tslfatbike.pl/ (dalej: „Serwis"). Administrator ze szczególną troską dba o ochronę ich danych osobowych, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne w celu uniemożliwienia ingerencji osób trzecich
w prywatność Użytkowników. Zapisy niniejszej Polityki określają, jaki typ danych jest gromadzony, do czego przetwarzane dane są wykorzystywane oraz komu mogą być udostępniane.

Aktem prawnym, na podstawie którego Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników, jest przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO".

Dane kontaktowe Administratora:
E.B.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Rynek Główny 28
31-010 Kraków

Numer telefonu: +48 575 84 77 97
Adres mailowy: e.b.t.pl.kr@gmail.com
DANE OSOBOWE
Każdy Użytkownik ma możliwość rejestracji w Serwisie. Rejestracja nie jest jednak warunkiem koniecznym do dokonywania w nim zakupów. Pomyślne ukończenie procesu rejestracji daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności serwisu. Wśród nich należy wyróżnić m.in.: uzyskiwanie rabatów, przesyłanie informacji marketingowych, subskrypcja newslettera, udział w konkursach.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jest całkowicie dobrowolne, zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. Odwołanie zgody nie ma jednak mocy wstecznej. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub skorzystania z innych usług oferowanych przez Administratora podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzającymi dane osobowe Użytkownika mogą również być: przedsiębiorstwa wysyłkowe, przedsiębiorstwa księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, przedsiębiorstwa obsługujące płatności, banki, przedsiębiorstwa windykacyjne, przedsiębiorstwa świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt
z Administratorem dokonany w dowolnej formie. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość składania żądań poprzez formularz dostępny w panelu użytkownika w serwisie.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JAWNE DANE OSOBOWE
Dane osobowe stanowiące element komentarzy publikowanych w Serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis, a tym samym jawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe upubliczniane w ten sposób oraz w żaden sposób nie ingeruje w ich treść.
USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
Każdy z Użytkowników, który założył konto w Serwisie, może w dowolnym czasie wnieść o usunięcie swojego konta. Konto wraz z danymi z nim powiązanymi zostanie usunięte natychmiast, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zachowania danych osobowych, które mogą okazać się konieczne do dochodzenia przez niego od Użytkownika roszczeń wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Usunięcie konta jest ostateczne, ponieważ nie ma technicznej możliwości jego odtworzenia.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Serwis zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie służące bezpieczeństwu danych osobowych. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
W celu złożenia zamówienia Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy. W zależności od wyboru metody płatności, konieczne może również okazać się podanie: numeru karty płatniczej, daty ważności i numeru CVV. W celu wykonania zamówienia, powyższe dane są przekazywane podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę towaru, jeżeli Użytkownik nie zdecydował się na odbiór osobisty ani na płatność przy odbiorze.

W celu uruchomienia subskrypcji newslettera Użytkownik powinien podać wyłącznie swój adres mailowy.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu skutkuje automatycznym zapisywaniem numeru IP przypisanego do urządzenia, z którego w danym momencie korzysta. Oprócz tego automatycznie mogą być gromadzone inne dane, jak np. lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej i źródło wizyty,
z którego Użytkownik wszedł do Serwisu. Dane te są gromadzone dla celów analitycznych, mających na celu wspieranie działań marketingowych i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników poprzez ich personalizację. Na ich podstawie nie będą jednak wykonywane żadne zautomatyzowane czynności.
UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I DZIAŁANIA WŁADCZE
Na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych Użytkowników organom ścigania oraz innym organom państwowym, gdy wynika to z prawnego obowiązku.

W przypadku naruszenia przepisów prawa i/lub zapisów Regulaminu Serwisu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta w trybie natychmiastowym.
KANAŁY KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM
Użytkownik, który dokonał zakupu towaru, otrzymuje na potwierdzenie tego faktu wiadomość mailową lub wiadomość SMS. Potwierdzenie w szczególności zawiera opis stanu realizacji zamówienia i jej przewidywalny termin. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego
z Użytkownikiem, jeżeli wymaga tego charakter zamówienia.

Wiadomości typu newsletter są wysyłane na adres mailowy podany we wniosku o subskrypcję. Zmiana adresu mailowego przypisanego do subskrypcji nie jest możliwa – w celu otrzymywania wiadomości na inny adres należy złożyć ponowny wniosek. Subskrypcję można w każdej chwili anulować poprzez wysłanie Administratorowi wiadomości mailowej wraz z oświadczeniem o rezygnacji z subskrypcji.
WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku twardym urządzenia Użytkownika. Informacje te pozwalają dostosować funkcje Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. decydując o treści reklam wyświetlanych Użytkownikowi. Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do poprawnej obsługi Użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Pliki sesyjne są usuwane po zamknięciu strony internetowej w przeglądarce. Pliki stałe są natomiast usuwane ręcznie, lub po upływie określonego czasu. Wyłączenie niektórych plików cookies skutkuje zakłóceniem działania Serwisu i ogranicza jego funkcjonalność.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Jeżeli Użytkownik korzysta z tego samego komputera razem z innymi osobami, rekomenduje się każdorazowe wylogowanie z Serwisu. Użytkownik nie powinien również ujawniać nikomu swojego hasła.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, obowiązków prawnych, a także, w związku
z zabezpieczeniem interesu Administratora i Użytkowników, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
CZYTA CZYTA
KONTAKTY
Technology Sport Life
tel. +48535480273; +48575847797
e-mail: tslfatbike@gmail.com
Kosynierów 5
31-527 Kraków
Made on
Tilda